هزینه ثبت نام 299,000 تومان
طول دوره 30 ساعت در طی 5 هفته
زمان برگزاری اعلام خواهد شد.
پیش نیاز ندارد
ظرفیت محدود
ظرفیت باقیمانده 14
شرایط انصراف و عودت وجه تا 5 روز قبل از برگزاری با کسر 25%
توجه از آنجایی که مکاتبات تجاری بین المللی به زبان انگلیسی است، آشنایی با زبان انگلیسی ضروری می باشد.
سر فصل مطالب

- Business Writing Basics

- Electronic Communication

- Routine Business Transactions

- General Business Correspondence

- Creative and Persuasive Documents