هزینه ثبت نام 390,000 تومان
طول دوره 24 ساعت
زمان برگزاری اعلام خواهد شد.
پیش نیاز ندارد
ظرفیت محدود
ظرفیت باقیمانده 14
شرایط انصراف و عودت وجه تا 5 روز قبل از برگزاری با کسر 25%
سر فصل مطالب

- مروری بر ترازنامه

- مروری بر صورت سود و زيان و صورت سود و زيان انباشته

- مروری بر صورت سود و زيان جامع

- مروری بر صورت جريان وجوه نقد

- تجزيه و تحليل وضعيت مالی شرکت

- تجزيه و تحليل سودآوری شرکت

- تجزيه و تحليل اهرم ها

- تجزيه و تحليل جريان های نقدی

- ابزارهای اصلی تجزيه و تحليل صورت های مالی

- نسبت های نقدينگی

- نسبت های فعاليت

- نسبت های بدهی

- نسبت های سودآوری